================================================
எச்சரிக்கை (Disclaimer)
இங்கு சொல்லப்படும் பங்குச்சந்தையைப் பற்றிய கருத்துக்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள் அனைத்தும் சொந்த கருத்துக்களே ஆகும். பங்குச்சந்தை என் முழுநேர தொழில் அல்ல. இக்கருத்துக்கள் தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு மட்டுமே அன்றி முதலீடுகளுக்கான பரிந்துரைகள் அல்ல. முதலீடுகளின் முடிவுகள் உங்கள் சொந்த பொறுப்புகளிலேயே இருக்க வேண்டும். இதனால் ஏற்படும் லாப, நஷ்டங்களுக்கு நான் பொறுப்பாளி அல்ல.
===================================